The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

AI i Samhället

Denna kurs tar formen av en studiecirkel och riktar sig till dig som vill förstå AI och ny maskininlärningsteknik i ett större samhälleligt och kulturellt perspektiv. Vi höjer blicken och ser på AI bortom det rent tekniska och fördjupar oss i frågor som kan ge större förståelse för teknikens betydelse i vårt samhälle och i vår vardag. 

Vi träffas vid 5 tillfällen för att med utgångspunkt i aktuell kulturvetenskaplig forskning skapa kunskap om de utmaningar, möjligheter och potentiella förändringar som står för dörren. Vi kommer tillsammans försöka förstå inte bara tekniska, utan också sociala och organisatoriska utmaningar. Denna kunskap kan du sedan ta tillbaka till din verksamhet och organisation, för att med nya perspektiv bättre förstå digitaliseringsprocesser och AI.  

Pris 4 950 kr (exkl moms)

Pris per deltagare. Min och max 12 deltagare. Universitetet förbehåller sig rätten att ev ställa in/skjuta på kurstillfällen med hänsyn till Corona-virusläget samt vid för få anmälda deltagare.

Kursupplägg

Vid de olika tillfällena ser vi närmre på betydelsen av tekniska framtidsvisioner, hur alldagliga tekniska gränssnitt och koncept gradvis växer fram i samspel med samhälleliga förändringar, hur dagens teknikpräglade värld är beroende av tidigare automatisering och organisering. Målet med kursen är att du ska ha fördjupad förståelse för vad ny teknik som AI har för betydelse i din vardag och i din organisation. 

Kursen består av fem 2-timmarstillfällen då vi ses på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Innan varje tillfälle har du läst och sett på utvalt material. Varje tillfälle tar sedan utgångspunkt i detta material och i specifika instuderingsfrågor. Upplägget är baserat på att lärare och forskare från Lunds universitet inte bara enkelriktat bidrar med kunskap, utan att vi tillsammans också lär oss av varandra. Erfarenheter från olika bakgrunder och organisationer blir på så sätt material för kunskapsutbyte, och det inlästa materialet utgör en slags katalysator för samtalet och interaktionen. 

Datum

Det finns ännu inga datum för kursen beslutade.

Tillfälle 1: Upptakt och introduktion av kursen och de olika deltagarna

Här kommer vi att prata om hur teknisk förändring hänger samman med samhällelig utveckling och människors förutsättningar. Studiecirkelns två koordinatorer gör en kort introduktion av studiecirkelns tema och visar hur vi kan tänka kring teknisk förändring utifrån ett samhälleligt och kulturvetenskapligt perspektiv. Förutom en teoretisk ingång till ämnet kommer deltagarna att kort berätta om sina respektive organisationer och de utmaningar man ser i relation till AI.

Tillfälle 2: Framtiden idag och igår - visioners och teknikevangeliers betydelse

Vad betyder visioner och idéer om framtiden för hur teknik upplevs och implementeras i nuet? Vad kan vi lära oss om AI och ny teknik genom tidigare exempel på teknikvisioner och på både framgångsrika och misslyckade produkter? Tillfället baseras på kortare texter om teknik och framtidsvisioner. En rad filmklipp med förutsägelser och visioner för framtiden från mitten av 1900-talet och framöver analyseras och diskuteras tillsammans.

Tillfälle 3: Det uppkopplade jaget - var går gränsen mellan människa och teknik?

AI och avancerad digital teknik integreras mer och mer med mänskliga kroppar, samtidigt som enorma mängder data om människors liv och beteende genereras och används av olika verksamheter. Den uppkopplade tekniken kan till exempel handla om armband (wearables) som samlar in data om hälsa och aktivitet, men även om hur människor tillsammans med teknik blir del av svåröverskådliga system. Vad betyder detta för frågor om integritet, etik och säkerhet? Vad finns det för risker och fördelar? Här tar vi utgångspunkt i aktuella texter och material som illustrerar dessa frågor.

Tillfälle 4: Automatiserat skapande

Kan vi lita på digitala bilder? Vad är ett konstverk när AI tas till hjälp för att generera olika uttryck som bara människor har kunnat skapa tidigare? Hur ser en källkritik ut för digitala system och bilder? Det finns en lång historia av teknikanvändning och automatisering i samband med olika skapandeprocesser. Idag ser vi hur AI har blivit både använt och omdebatterat. Här lär vi oss om kreativitet och förhållandena mellan automatisering och nyskapande.

Tillfälle 5: Från insyn till insikt - Dagens tekniska utmaningar i nytt ljus

I en sammanfattande diskussion ser vi tillbaka på vad vi har lärt oss under studiecirkeln, och reflekterar tillsammans över vad vi tar med oss tillbaka till våra olika organisationer.  

Kursledare

Lisa Olsson Dahlquist är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer. Hennes forskning rör framförallt frågor om demokrati och offentlig sektor samt hur människor hanterar information i sina vardagsliv. I sin nuvarande forskning undersöker Lisa hur familjer förhåller sig till algoritmer i vardagens olika digitala informationsflöden och vilken slags kunskap som krävs för att förstå hur informationen vi möts av presenteras och kommer till oss.

E-post lisa [dot] olsson_dahlquist [at] kultur [dot] lu [dot] se

Telefon 046–222 31 34

Robert Willim är lärare och forskare i digitala kulturer och arbetar också som konstnär. Hans forskning och konst handlar om hur människor upplever och påverkas av ny teknik, och hur människors vardagsliv gradvis förändras i det moderna samhället. Robert har över 20 års erfarenhet av att arbeta med olika organisationers utmaningar när det gäller digitalisering och framväxande teknik. Han har arbetat med alltifrån stora företag i mobilitetssektorn till mindre verksamheter i den kreativa industrin.

E-post robert [dot] willim [at] kultur [dot] lu [dot] se

Telefon 046–222 75 65

Anmälan

Välkommen med din anmälan till camilla.björklund [at] education [dot] lu [dot] se